Giúp chuyển htaccess sang nginx


(Ty) #1

Bạn nào giúp mình chuyển đoạn sau sang nginx với.

https://drive.google.com/open?id=1FYnuP16_Um0EbGSMr7xXX2JLd7WqmW26


#2

location ~* .(woff2|woff|ttf|otf|svg)$ {
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}


(Ty) #3

Code như thế này bạn, mình post leeb nó bị lỗi
https://drive.google.com/open?id=1FYnuP16_Um0EbGSMr7xXX2JLd7WqmW26


(dao tran) #4

bạn dùng thử trang này https://winginx.com/en/htaccess


(Ty) #5

mình thử trên đó nhưng bị lỗi