Hỏi cách fix lỗi No space left on device linux


(marketinger) #21

e loại bỏ dòng tmpdir=/var/lib/mariadbtmp sao vẫn thấy lỗi này nhỉ, bác check giúp e với, file nhớ tạm nó tự chuyển sang folder /tmp

https://notepad.vn/uwxbjbv79


(Việt Phương) #22

Vậy việc có bộ nhớ tạm là bắt buộc đối vói cấu hình này của VPSSIM rồi.
Bạn chỉ có nghiên cứu phương án xóa và restart service hoặc kill service để đảm báo xóa sạch

Ví dụ file A đang được sử dụng bởi service MySQL. Thì việc xóa file A vẫn lưu cache ở service MySQL trừ phi bị kill service đi và bât lại

Cron này không biết giúp được bạn không

/15 * * * * rm -rf /var/lib/mariadbtmp/*MAD

Lưu ý: Nhớ backup database