Xác định VPS dùng ổ SSD hay HDD?


(Vi Nguyễn) #1

Mình mới đăng ký con VPS này. Theo nhà cung cấp đưa ra thì nó dùng ổ SSD, nhưng khi mình test thì thấy thông số rất giống HDD, mà tốc độ VPS thì không ổn định.

CPU model : Intel® Xeon® CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
Number of cores : 5
CPU frequency : 2593.750 MHz
Total size of Disk : 78.5 GB (4.8 GB Used)
Total amount of Mem : 4841 MB (3142 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 5 days, 11 hour 50 min
Load average : 0.18, 0.22, 0.18
OS : CentOS 6.10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 2.6.32-754.3.5.el6.x86_64
Virt : vmware
Date : Fri Oct 5 10:15:24 +07 2018

Disk Speed

dd Test
I/O (1st run) : 65.9 MB/s
I/O (2nd run) : 72.3 MB/s
I/O (3rd run) : 84.9 MB/s
Average : 74.4 MB/s

Fio Test
Read performance : 26.3MB/s
Read IOPS : 6727
Write performance : 8.8MB/s
Write IOPS : 2241

Speedtest

Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 5.57MB/s
Vultr, Los Angeles, CA 108.61.219.200 6.81MB/s
Vultr, Seattle, WA 108.61.194.105 7.55MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 1.29MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.36MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.46MB/s
VNPT, Ha Noi, VN 113.164.24.102 2.67MB/s
VNPT, Da Nang, VN 113.164.16.66 2.83MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN 113.164.8.250 10.4MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN 27.68.226.129 3.22MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN 27.68.201.1 5.18MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN 27.68.239.33 10.4MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN 118.70.79.154 3.16MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN 1.55.119.15 9.40MB/s


(MinkyT) #2

Của thằng nào vậy bác? :face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow: