Varnish làm Cache cho Apache


(Showa) #1

Fixed ok by support. Done


(duy) #2

bạn nên để varnish ở port 82
nginx ở port 80 và 443
apache ở port 8080 chẳng hạn
tức là nginx -> varnish -> apache


(Showa) #3

Thank bạn nhiều