Nhờ mọi người giúp mình cấu hình conf này vào hocvps với


(Minh Cuong) #1

server {
listen 80 default_server;
server_name default;
root /home/forge/default/public;

index index.html index.htm index.php;

charset utf-8;

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

access_log off;
error_log /var/log/nginx/default-error.log error;

error_page 404 /index.php;

location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
}

location ~ /\.ht {
  deny all;
}

}

Mình cố đưa vào và sửa nhưng trình độ yếu quá ko làm được


(duy) #2

bạn post cái bạn cần thêm vào conf của hocvps và file conf có sẳn của hocvps lên mọi người giúp cho. PM skype mình nếu cần trực tiếp hỗ trợ