[Varnish] Lỗi loop 301


(Minh Duc) #1

Xin chào,
mình vừa cài xong Varnish theo serie trên HocVPS, bao gồm cả config SSL termination, nhưng đến bước cuối cùng thì nó lại lỗi, cứ redirect về HTTPS liên tục.

[root@duckit conf.d]# curl -I domaincuaminh.com
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 25 Nov 2017 16:27:38 GMT
Server: Varnish
X-Varnish: 32770
Location: https://domaincuaminh.com/
Content-Length: 0
Connection: keep-alive

[root@duckit conf.d]# curl -I https://domaincuaminh.com/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Sat, 25 Nov 2017 16:27:46 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://domaincuaminh.com/
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Varnish: 32772
Age: 0
Via: 1.1 varnish-v4
X-Cache: MISS
Access-Control-Allow-Origin: *
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Không biết đây là lỗi gì nhỉ? Mong các bạn giúp đỡ.