Nâng cấp wordpress


(bbmaan) #1

Em update lên từ 4…8 lên 4.9 bị lỗi này và không thể nào update được
mng giúp em với ạ

Downloading update from https://downloads.wordpress.org/release/wordpress-4.9-no-content.zip…
Unpacking the update…
Verifying the unpacked files…
Preparing to install the latest version…
The update cannot be installed because we will be unable to copy some files. This is usually due to inconsistent file permissions.: wp-includes/functions.php
Installation Failed


(duy) #2

xem lại phần phân quyền của thư mục web đúng chưa


(bbmaan) #3

Mình để thư mục kia là 755 ko biết đúng ko :frowning:


(Việt Phương) #4

775 hoặc 755 cho folder thì phải
Còn file là 644
Nó báo ở file function kìa, bạn check file ý
wp-includes/functions.php