Cấu hình nginx để redirect từ domain cũ qua domain mới


(Minh Duc) #1

Xin chào,
mình mới đổi domain của site, mình muốn hỏi là có cách nào để cho nginx chuyển hướng 301 từ domain cũ đến domain mới mà giữ nguyên path không ạ :smiley: ?
Ví dụ:
abc.com/category1/post1
đến


Mình xin cảm ơn ^^^


(duy) #2
server_name abc.com;
return 301 $scheme://abcd.com$request_uri;