Không khởi động được MySQL


(Tu Do Anh) #1

[root@localhost ~]# service mysql start
Starting MySQL.171101 00:20:25 mysqld_safe Logging to ‘/home/vpssim.demo/logs/mysql.log’.
171101 00:20:25 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
ERROR!

Em thử khởi động mysql thì bị lỗi này. Có ai biết cách fix không ạ


(Tu Do Anh) #2

Trong log thì báo vậy:
https://pastebin.com/P6kKcEbX


(Việt Phương) #3

RAM và dung lượng còn trống chứ?


(Tu Do Anh) #4

dạ vẫn còn ạ


(Việt Phương) #5

Xem cái này trước vậy

Cannot create log files because data files are corrupt or the database was not shut down cleanly after creating the data files.

Kiểm tra xem mysql log có được tạo không và thuộc quyền của mysql không. Đối với VPSSIM trong home/demo thì phải

innodb_empty_free_list_algorithm has been changed to legacy because of small buffer pool size. In order to use backoff, increase buffer pool at least up to 20MB.
Nếu vẫn không được thì mới cân nhắc đến vấn đề này