Hướng dẫn set chmod 777 hosting digitalocean


(Lam Nguyen) #1

Nhờ hướng dẫn dùng mình cách set chmod 777 hosting digitalocean. Thanks


(duy) #2

ko nên xài 777 nhé, thảm họa về bảo mật


(Việt Phương) #3

chmod 777 thư mục
Đó thế thôi :smiley: nhưng thường mình chỉ set cho user/group sở hữu và root. Không set all quyền 777