[How] Làm cách nào để upgrade Curl lên version mới nhất trên Hocscript


(bom den) #1

Mình có dùng Hocscript cho website của mình. Mình check qua Php Info thì version hiện tại của Curl là 7.19.7. Mình xin hỏi admin làm sao để update lên phiên bản mới nhất Curl (Mình đã check phiên bản mới nhất của Curl trên trang chính thức curl là: 7.55.1 ) . Mình cảm ơn Admin và các bạn rất nhiều !