Chạy script cần dùng .htaccess trên nginx


(Minh Duc) #1

Xin chào. Mình có một script php yêu cầu mod_rewrite và có file .htaccess. Có bạn nào giúp mình convert rule .htaccess và chỉ mình cài rule với ạ. Mình cảm ơn.
Nội dung file .htaccess: https://pastebin.com/raw/nag6Fytx


(duy) #2
# nginx configuration
location / {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^/([^\.]+)$ /$1.php last;
}
}
location /.htaccess {
deny all;
}
location /config.php {
deny all;
}
location /project-security.php {
deny all;
}

(Minh Duc) #3

đặt vào một block riêng trong file domain.com.conf hả bạn?


(Việt Phương) #4

Đặt trong block server mà show document root ý bạn