Không đăng nhập được vào phpmyadmin


(Nam Nguyen) #1

Mình mới tạo mới 1 vps cài hocvps nhưng khi khởi tạo data thành công quay ra đăng nhập phpmyadmin thì báo lỗi, nhờ các bạn giúp đỡ
xin cám ơn !


(Việt Phương) #2

Bạn kiểm tra nginx -t xem. Lỗi Authorized do bên mật khẩu. Bạn nhập đúng mật khẩu và không sửa gì Nginx conf chứ?
Website vẫn bình thường chứ?


(Quốc Cường) #3

Trường hợp này mình fix bằng cách mở port admin trên iptables (8080 port admin của mình).
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT