Bị lỗi No input file specified. xin cách khắc phục


(hai Phan thanh) #1

Em cài phần mềm gửi mail sendy lên vps. Em dùng hocvps scrip. Em up file lên bằng console. Tạo database kết nối được với phần điền thông tin của sendy rồi. Đến phần install thì nó hiện ra chữ No input file specified. thì phải làm sao ạ


(duy) #2

bạn copy file .htacess ra mình xem


(hai Phan thanh) #3

ErrorDocument 404 “[404 error] If you’re seeing this error after install, check this FAQ for the fix: https://sendy.co/troubleshooting#404-error

Options +FollowSymLinks
Options -Multiviews

RewriteEngine On
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9-]+)$ $1.php [L]

Link tracker

RewriteRule ^l/([a-zA-Z0-9/]+)$ l.php?i=$1 [L]

Open tracker

RewriteRule ^t/([a-zA-Z0-9/]+)$ t.php?i=$1 [L]

Web version

RewriteRule ^w/([a-zA-Z0-9/]+)$ w.php?i=$1 [L]

unsubscribe

RewriteRule ^unsubscribe/(.*)$ unsubscribe.php?i=$1 [L]

subscribe

RewriteRule ^subscribe/(.*)$ subscribe.php?i=$1 [L]