Dùng cloudfare nhưng vẫn chưa đổi Thông tin máy chủ


(minh thang) #1

em có dùng cludfare , đã thay đổi được ip, nhưng phần thông tin máy chủ của em vẫn chưa thay đổi về cass.ns.cloudflare.com , rudy.ns.cloudflare.com mà nó vẫn đang thông tin về sever thông tin chính của em ns-a1.cloud.z.com , ns-a2.cloud.z.com,ns-a3.cloud.z.com , ai xem hộ em với ạ, thank


(duy) #2

bạn phải đổi làm sao mà ns-a1.cloud.z.com , ns-a2.cloud.z.com,ns-a3.cloud.z.com biến thành cass.ns.cloudflare.com , rudy.ns.cloudflare.com thì domain mới có thể đổi Ip trên cloudflare